Υπόθεση C-828/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (ένατο τμήμα) της 4ης Ιουνίου 2020 [αίτηση του Tribunal de commerce de Paris (Γαλλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Trendsetteuse SARL κατά DCA SARL [Προδικαστική παραπομπή – Εμπορικοί αντιπρόσωποι (ανεξάρτητοι επαγγελματίες) – Οδηγία 86/653/ΕΟΚ – Άρθρο 1, παράγραφος 2 – Έννοια του «εμπορικού αντιπροσώπου» – Διαπραγμάτευση της πωλήσεως ή της αγοράς εμπορευμάτων για λογαριασμό του αντιπροσωπευομένου – Μεσολαβητής που δεν έχει τη δυνατότητα τροποποιήσεως των όρων πωλήσεως και των τιμών των εμπορευμάτων των οποίων την πώληση έχει αναλάβει]