Απόφαση του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1995 όσον αφορά στη σύναψη, εξ ονόματος της Κοινότητας, της συμβάσεως για την προστασία και τη χρησιμοποίηση των διασυνοριακών υδατορευμάτων και των διεθνών λιμνών