Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10182 — SADCO/COGNITE/JV) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2021/C 143/06