Mål C-304/17: Domstolens dom (första avdelningen) av den 12 september 2018 (begäran om förhandsavgörande från Oberster Gerichtshof – Österrike) – Helga Löber mot Barclays Bank plc (Begäran om förhandsavgörande — Förordning (EG) nr 44/2001 — Domstols behörighet på privaträttens område — Särskilda behörighetsregler — Artikel 5 led 3 — Domstols behörighet vad avser skadestånd utanför avtalsförhållanden — Den ort där skadan inträffade eller kan inträffa — Konsument med hemvist i en medlemsstat som via en bank etablerad i denna medlemsstat, köpt värdepapper emitterade av en bank etablerad i en annan medlemsstat — Behörighet att pröva talan om skadestånd utanför avtalsförhållanden som konsumenten väckt mot denna bank)