Vec C-304/17: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 12. septembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof – Rakúsko) – Helga Löber/Barclays Bank plc (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nariadenie (ES) č. 44/2001 — Súdna právomoc v občianskych a obchodných veciach — Osobitné právomoci — Článok 5 bod 3 — Právomoc vo veciach nárokov na náhradu škody z iného ako zo zmluvného vzťahu — Miesto, kde došlo alebo by mohlo dôjsť ku skutočnosti, ktorá zakladá nárok na náhradu škody — Spotrebiteľ s bydliskom v jednom členskom štáte, ktorý kúpil prostredníctvom banky so sídlom v tomto členskom štáte cenné papiere emitované bankou so sídlom v druhom členskom štáte — Právomoc na rozhodnutie o žalobe podanej týmto spotrebiteľom vo veci zodpovednosti tejto banky z iného ako zmluvného vzťahu)