Lieta C-304/17: Tiesas (pirmā palāta) 2018. gada 12. septembra spriedums (Oberster Gerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Helga Löber/Barclays Bank plc (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Regula (EK) Nr. 44/2001 – Jurisdikcija civillietās un komerclietās – Īpašā jurisdikcija – 5. panta 3. punkts – Jurisdikcija lietās, kas attiecas uz neatļautu darbību vai kvazideliktu – Vieta, kur iestājies vai var iestāties notikums, kas rada kaitējumu – Patērētājs ar domicilu dalībvalstī, kurš ar šajā dalībvalstī dibinātas bankas starpniecību ir iegādājies vērtspapīrus, kurus ir emitējusi citā dalībvalstī dibināta banka – Jurisdikcija izskatīt prasību, ko šis patērētājs cēlis par šīs bankas atbildību par neatļautu darbību)