Дело C-304/17: Решение на Съда (първи състав) от 12 септември 2018 г. (преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof — Австрия) — Helga Löber/Barclays Bank plc (Преюдициално запитване — Регламент (ЕО) № 44/2001 — Съдебна компетентност по граждански и търговски дела — Специална компетентност — Член 5, точка 3 — Компетентност в областта на деликтната или квазиделиктната отговорност — Мястото, където е настъпило или може да настъпи вредоносното събитие — Потребител с местоживеене в държава членка, закупил чрез посредничеството на банка, установена в тази държава членка, ценни книжа емитирани от банка, установена в друга държава членка — Компетентност да се разгледа иск, предявен от този потребител на основание деликтната отговорност на тази банка)