Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — En strategisk energiteknologiplan for EU (SET-plan) Mod en fremtid med lavere kulstofemissioner KOM(2007) 723 endelig