2007/620/EF,Euratom: Rådets afgørelse af 26. september 2007 om beskikkelse af et lettisk medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg