Sag C-123/08: Domstolens dom (Store Afdeling) af 6. oktober 2009 — europæisk arrestordre udstedt mod Dominic Wolzenburg (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Rechtbank Amsterdam — Nederlandene) (Politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager — rammeafgørelse 2002/584/RIA — den europæiske arrestordre og procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne — artikel 4, nr. 6) — fakultativ grund til at afslå fuldbyrdelse af en europæisk arrestordre — gennemførelse i national ret — anholdt person, som er statsborger i den udstedende medlemsstat — den fuldbyrdende medlemsstats afslag på at fuldbyrde en europæisk arrestordre betinget af fem års ophold på dens område — artikel 12 EF)