Domstolens Dom (Tredje Afdeling) af 10. september 2009. Domstolens Dom (Tredje Afdeling) af 10. september 2009.#Akzo Nobel NV m.fl. mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber.#Appel - konkurrence - aftaler - artikel 81, stk. 1, EF - EØS-aftalens artikel 53, stk. 1 - artikel 23, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1/2003 - koncernforhold - tilregnelse af overtrædelser - et moderselskabs ansvar for sine datterselskabers overtrædelse af konkurrencereglerne - den af moderselskabet udøvede afgørende indflydelse - afkræftelig formodning når et moderselskab ejer 100% af kapitalen.#Sag C-97/08 P.