Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Status over gennemførelsen af EU’s syvende rammeprogram for forskning {SEK(2009) 589}