EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING OM FASTSTÄLLANDE AV FÖRVALTNINGS-, BEVARANDE- OCH KONTROLLÅTGÄRDER SOM ÄR TILLÄMPLIGA I DET OMRÅDE SOM OMFATTAS AV DEN INTERAMERIKANSKA KONVENTIONEN FÖR TROPISK TONFISK OCH OM ÄNDRING AV RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 520/2007