Απόφαση (ΕΕ) 2019/117 του Συμβουλίου, της 21ης Ιανουαρίου 2019, για τον καθορισμό της θέσης που θα πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του κοινού συμβουλίου που ιδρύθηκε με τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, αφετέρου, όσον αφορά την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού για την αποφυγή και επίλυση διαφορών και του κώδικα δεοντολογίας των διαιτητών και των διαμεσολαβητών