Υπόθεση T-617/18: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2019 – ZH κατά ECHA (Υπαλληλική υπόθεση – Έκτακτοι υπάλληλοι – Έκθεση βαθμολογίας για το έτος 2016 – Αναρρωτική άδεια – Αγωγή αποζημιώσεως – Διοικητική ένσταση που υποβλήθηκε μετά τη λήξη της προθεσμίας τριών μηνών που προβλέπεται στο άρθρο 90, παράγραφος 2, του ΚΥΚ – Ανωτέρα βία – Συγγνωστή πλάνη – Προδήλως απαράδεκτο)