2008/270/EF,Euratom: Rådets og Kommissionens afgørelse af 25. februar 2008 om undertegnelse på vegne af Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side