Komission asetus (ETY) N:o 3444/90, annettu 27 päivänä marraskuuta 1990, yksityisen varastoinnin tuen myöntämisen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sianliha-alalla