Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3444/90 της Επιτροπής της 27ης Νοεμβρίου 1990 περί λεπτομερών κανόνων για τη χορήγηση ενισχύσεων στην ιδιωτική αποθεματοποίηση χοιρείου κρέατος