Mål T-179/06: Förstainstansrättens dom av den 3 juni 2009 — kommissionen mot Burie Onderzoek en advies (Skiljedomsklausul — Avtal som har ingåtts inom ramen för programmet RACE II och ett särskilt program på området för telematiktillämpningar av gemensamt intresse — Återbetalning av en del av gjorda förskottsbetalningar — Förstainstansrättens behörighet — Delvis avvisning av talan — Principen om god förvaltningssed — Genkäromål)