Vec T-179/06: Rozsudok Súdu prvého stupňa z  3. júna 2009 — Komisia/Burie Onderzoek en advies ( Arbitrážna doložka — Zmluvy uzatvorené v rámci programu RACE II a osobitného programu v oblasti telematických aplikácií spoločného záujmu — Vrátenie časti vyplatených preddavkov — Príslušnosť Súdu prvého stupňa — Čiastočná neprípustnosť — Zásada riadnej správy vecí verejných — Protinávrh )