Sag T-179/06: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 3. juni 2009 — Kommissionen mod Burie Onderzoek en Advies (Voldgiftsklausul — kontrakter indgået inden for rammerne af RACE II-programmet og et særprogram om telematiske anvendelser af interesse for Fællesskabet — tilbagebetaling af en del af de udbetalte forskud — Rettens kompetence — delvis afvisning — princippet om god forvaltningsskik — fremsættelse af modkrav)