Дело T-179/06: Решение на Първоинстанционния съд от 3 юни 2009 г. — Комисия/Burie Onderzoek en advies (Арбитражна клауза — Договори, сключени в рамките на програма RACE II и на специфична програма в областта на телематичните приложения от общ интерес — Възстановяване на част от авансово изплатените суми — Компетентност на Съда — Частична недопустимост — Принцип на добрата администрация — Насрещен иск)