Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 29. November 2007 om Rådets rammeafgørelse om den europæiske kontrolordre under procedurer forud for domsafsigelse mellem Den Europæiske Unions medlemsstater (KOM(2006)0468 - C6-0328/2006 - 2006/0158(CNS))