Sag C-129/06 P: Domstolens kendelse af 12. december 2006 — Autosalone Ispra Snc mod Det Europæiske Atomenergifællesskab (Appel — Det Europæiske Atomenergifællesskabs ansvar uden for kontraktforhold — spildevandskollektor løbet over — denaturering — bevisoptagelse)