Diezler и др./ИСК Определение на председателя на Съда от 11 юни 1985 г. # Claus Diezler и други срещу Икономически и социален комитет. # Длъжностни лица - Комитет по персонала. # Дело 146/85 R. TITJUR