Mål C-690/15: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 10 maj 2017 (begäran om förhandsavgörande från Cour administrative d'appel de Douai – Frankrike) – Wenceslas de Lobkowicz mot Ministère des Finances et des Comptes publics (Begäran om förhandsavgörande — Tjänsteman i Europeiska unionen — Tjänsteföreskrifterna — Obligatorisk anslutning till EU-institutionernas system för social trygghet — Inkomst av fast egendom i en medlemsstat — Skyldighet att betala en allmän social avgift, en särskild socialavgift samt tilläggsavgifter till sistnämnda avgift enligt en medlemsstats nationella rätt — Bidrag till finansieringen av den sociala tryggheten i denna medlemsstat)