Υπόθεση C-361/16 P: Αναίρεση που άσκησε στις 29 Ιουνίου 2016 η Franmax UAB κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (πρώτο τμήμα) στις 26 Απριλίου 2016 στην υπόθεση T-21/15, Franmax κατά EUIPO — Ehrmann (DINO)