Sporočilo Komisije Svetu - Poročilo o delovanju Uredbe št. 139/2004 {SEC(2009)808}