Komisijas paziņojums Padomei - Ziņojums par Regulas Nr. 139/2004 darbību {SEC(2009)808}