2009/534/EÜ: Komisjoni otsus, 9. juuli 2009 , millega muudetakse otsust 2008/457/EÜ, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse 2007/435/EÜ (millega asutatakse üldprogrammi Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine raames Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond aastateks 2007–2013) rakenduseeskirjad liikmesriikide haldus- ja kontrollisüsteemide, haldus- ja finantsjuhtimise reeglite ning fondist kaasrahastatavate projektide kulude abikõlblikkuse kohta (teatavaks tehtud numbri K(2009) 5257 all)