2009/534/EF: Kommissionens beslutning af 9. juli 2009 om ændring af beslutning 2008/457/EF om gennemførelsesbestemmelser til Rådets beslutning 2007/435/EF om oprettelse af Den Europæiske Fond for Integration af Tredjelandsstatsborgere for perioden 2007-2013 som en del af det generelle program om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme, hvad angår medlemsstaternes forvaltnings- og kontrolsystemer, reglerne for administrativ og finansiel forvaltning og støtteberettigelsen for udgifter til projekter, der samfinansieres af fonden (meddelt under nummer K(2009) 5257)