YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)) Föredragande av yttrande: Bronis Ropė