Υπόθεση T-617/20: Προσφυγή της 5ης Οκτωβρίου 2020 — Standardkessel Baumgarte Holding κατά EUIPO (Standardkessel)