Betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 9. juli 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1775/2005 om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet (KOM(2007)0532 — C6-0319/2007 — 2007/0199(COD))#P6_TC1-COD(2007)0199 Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 9. juli 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1775/2005 om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet