Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol - Del 5 ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. november 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, til Rådets afgørelse 1999/468/EF, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol - Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol - Del 5 (KOM(2009)0142 - C7-0047/2009 - 2009/0048(COD))