Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1032 της Επιτροπής της 15ης Ιουλίου 2020 σχετικά με την έγκριση του παρασκευάσματος του Bacillus subtilis DSM 28343 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για μόσχους εκτροφής και χοίρους προς πάχυνση (κάτοχος της άδειας: Lactosan GmbH & Co. KG) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)