Sag T-322/06: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 14. juli 2008 — Espinosa Labella m.fl. mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — direktiv 92/43/EØF — bevaring af naturlige levesteder samt vilde dyr og planter — beslutning 2006/613/EF — liste over lokaliteter af fællesskabsbetydning i det mediterrane biogeografiske område — anfægtelig retsakt — ikke umiddelbart berørt — afvisning)