Sag C-80/19: Domstolens dom (Første Afdeling) af 16. juli 2020 — sag anlagt af E.E. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Litauen) (Præjudiciel forelæggelse – retligt samarbejde i civile sager – forordning (EU) nr. 650/2012 – anvendelsesområde – begrebet »arvesag med grænseoverskridende virkninger« – begrebet »afdødes sædvanlige opholdssted« – artikel 3, stk. 2 – begrebet »ret« – spørgsmålet, om notarer er underlagt reglerne om retslig kompetence – artikel 3, stk. 1, litra g) og i) – begrebet »retsafgørelse« og begrebet »officielt bekræftet dokument« – artikel 5, 7 og 22 – aftale om værneting og valg af, hvilken lov der skal finde anvendelse på arven – artikel 83, stk. 2 og 4 – overgangsbestemmelser)