Det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse (ECVET) ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 18. december 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om etablering af det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse (ECVET) (KOM(2008)0180 — C6-0162/2008 — 2008/0070(COD))#P6_TC1-COD(2008)0070 Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 18. december 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 2009/…/EF om etablering af det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse (ECVET)