Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1142/94 της Επιτροπής της 19ης Μαΐου 1994 περί καθορισμού των ελάχιστων εισφορών κατά την εισαγωγή ελαιόλαδου καθώς και των εισφορών κατά την εισαγωγή άλλων προϊόντων του τομέα του ελαιόλαδου