Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/345 z dnia 25 lutego 2021 r. zatwierdzające aktywny chlor otrzymywany z chlorku sodu w drodze elektrolizy jako substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 2, 3, 4 i 5 (Tekst mający znaczenie dla EOG)