Rådets beslut (EU) 2020/1788 av den 25 november 2020 om utseende av en suppleant i Regionkommittén på förslag av Republiken Österrike