Υπόθεση C-942/19: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Ισπανία) στις 31 Δεκεμβρίου 2019 — Servicio Aragones de la Salud κατά LB