Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 107, 24 Απρίλιος 1992