Sag T-373/06: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 8. september 2008 — Rath mod KHIM — Grandel (Epican Forte) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket Epican Forte — ældre EF-ordmærke EPIGRAN — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 — søgsmålet er åbenbart retligt ugrundet)