Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 191, 27 Ιούλιος 1994