Sag C-379/05: Domstolens dom (Første Afdeling) af 8. november 2007 — Amurta S.G.P.S. mod Inspecteur van de Belastingdienst (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Gerechtshof te Amsterdam — Nederlandene) (Artikel 56 EF og 58 EF — frie kapitalbevægelser — national skattelovgivning, hvorefter kapitalandele fritages for selskabsskat — udbyttebeskatning — kildeskat — fritagelse for kildeskat — anvendelse på selskaber, der modtager udbytte, og som har deres hjemsted eller et fast driftssted i den medlemsstat, der indrømmer fritagelse, og hvis kapitalandel er omfattet af fritagelsen for selskabsskat — afslag på at anvende fritagelsen for kildeskat på udbytte udloddet til et selskab, der hverken har sit hjemsted eller et fast driftssted i nævnte medlemsstat)