2007/846/EF: Kommissionens beslutning af 6. december 2007 om fastsættelse af forlægget til listerne over enheder, som medlemsstaterne har godkendt i henhold til forskellige bestemmelser i EF’s veterinærforskrifter, og reglerne for fremsendelse af disse lister til Kommissionen (meddelt under nummer K(2007) 5882) (kodificeret udgave) (EØS-relevant tekst)