Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2203, 22. detsember 2020, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2018/659 I lisa Ühendkuningriiki ja Briti krooni sõltkondi käsitlevate kannete osas selliste kolmandate riikide või nende riikide territooriumide osade loetelus, kust on lubatud hobuslaste ning nende sperma, munarakkude ja embrüote saadetisi liitu tuua (EMPs kohaldatav tekst)