Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. februar 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om radiostøjdæmpning af landbrugs- og skovbrugstraktorer (elektromagnetisk kompatibilitet) (kodificeret udgave) (KOM(2007)0462 — C6-0256/2007 — 2007/0166(COD))